Object structure

Title:

Zboża jako składnik rolnictwa i gospodarki Polski

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Cereals as a component of agriculture and Polish economy

Creator:

Kapusta, Franciszek

Subject and Keywords:

zboża ; powierzchnia ; produkcja ; struktura ; bilans ; samowystarczalność ; cereals ; area ; production ; structure ; balance ; self-sufficiency

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 2 (10), s. 121-137

Abstrakt:

Celem badań było: a) ukazanie miejsca i roli zbóż w gospodarce Polski na początku XXI wieku; b) dokonanie analizy zmian powierzchni upraw zbóż i ich udziału w strukturze upraw w latach 1938-2013; c) dokonanie analizy tendencji zmian w rozmiarach i strukturze produkcji zbóż w latach 1938-2013; d) wykonanie bilansów zbóż oraz określenie samowystarczalności Polski, jeśli chodzi o ten produkt; e) scharakteryzowanie tendencji zmian w przeznaczeniu zbóż; f) przedstawienie interwencji państwa na rynku zbóż. Opracowanie powstało na postawie takich źródeł wiedzy, jak: publikacje naukowe zwarte i ciągłe, raporty Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz materiały statystyczne. Zgromadzony materiał został opracowany i zinterpretowany z wykorzystaniem metod: porównawczej w formie horyzontalnej i wertykalnej, statystycznej oraz określenia samowystarczalności Polski w produkcji zbóż w ujęciu technicznym i ekonomicznym metodą Kapusty [...]

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.2.09

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 2 (10)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu