Object structure

Title:

Redukcja odpadu wynikającego z błędów wizualnych z wykorzystaniem metody DMAIC

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Reduction of the waste resulting from visual errors using the DMAIC method

Creator:

Herter, Magdalena ; Lesiów, Tomasz

Subject and Keywords:

Six Sigma ; DMAIC ; jakość ; redukcja odpadu ; usprawnianie procesu ; quality ; waste reduction ; process improvements

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2015, Nr 4 (19), s. 9-31

Abstrakt:

Celem pracy było określenie skuteczności wykorzystania metody DMAIC do redukcji odpadu wynikającego z błędów wizualnych podczas produkcji filtrów do wody w przedsiębiorstwie X. W pracy użyto metody case study oraz wykorzystano metody jakościowe do pomiaru i analizy danych. Zaprezentowano i przedyskutowano wyniki projektu przeprowadzonego przy wykorzystaniu narzędzi DMAIC (Define – definiuj, Measure – mierz, Analyze – analizuj, Improve – ulepszaj, Control – nadzoruj). Zastosowanie tej metody skutkowało usystematyzowaniem działań przeprowadzanych podczas projektu, zidentyfikowaniem czynników powodujących defekty wizualne filtrów, określeniem najważniejszych przyczyn występowania odpadów, poprawą procesu produkcji i kontroli, zwiększeniem świadomości kadry pracowniczej i dostosowaniem procesu produkcji, tak aby finalny produkt w jak największym stopniu spełniał oczekiwania konsumenta

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2015.4.01

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2015, Nr 4 (19)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu