Object structure
Title:

Uwarunkowania zachowań projakościowych a innowacyjność w sferze usług

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Deteminants of pro-quality behaviour vs. innovativeness in the sphere of services

Creator:

Suszek, Wioletta

Subject and Keywords:

zachowania projakościowe ; osobowość ; usługi ; innowacyjność ; pro-quality behavior ; personality ; services ; innovation

Description:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 1, s. 33-42

Abstrakt:

W artykule podjęto problem projakościowych zachowań pracowników sfery usług z perspektywy ich cech osobowości oraz ich wpływu na innowacyjność. Niniejsze badanie, będące próbą poszukiwania związku pomiędzy cechami osobowościowymi pracowników a ich projakościowymi postawami i innowacyjnością w środowisku pracy – usługach, przeprowadzono na przełomie lat 2013/2014 wśród studentów Wydziału PiT AM w Gdyni, kierunku „towaroznawstwo”. W badaniu uczestniczyło 335 respondentów. Analizę statystyczną opracowano na podstawie wskaźnika struktury. Spośród wskazanych 50 cech osobowości, zdefiniowanych w pięciu dwubiegunowo scharakteryzowanych czynnikach, wyłoniono 19 cech o pozytywnym, w opinii respondentów, wpływie na zachowania projakościowe, 18 o negatywnym wpływie, a dla 13 cech nie określono zdecydowanego rodzaju wpływu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2016.1.05

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: