Object structure
Title:

Czy przedsiębiorstwo o wysokiej wartości współczynnika skupienia ma niski stopień relacji w sieci powiązań wspólną dyrekcją na polskim rynku kapitałowym?

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Do companies with high clustering coefficient have low degree in the network of interlocking directorates on the Polish capital market?

Creator:

Siudak, Dariusz

Subject and Keywords:

sieć ; współczynnik skupienia ; stopień relacji ; wspólna dyrekcja ; network ; clustering coefficient ; degree ; interlocking directorate

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 150-159

Abstrakt:

W artykule podjęto problematykę zależności współczynnika skupienia od stopnia relacji w sieci przedsiębiorstw powiązanych wspólną dyrekcją (interlocking directorates). Badaniem objęto 479 przedsiębiorstw, dla których stopień relacji jest większy od jedności, spośród łącznie 902 przedsiębiorstw notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NewConnect pod koniec 2014 r. Oceny relacji współczynnika skupienia i liczby połączeń dokonano z wykorzystaniem jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) oraz porównaniem relacji dwóch sieciowych współczynników skupienia (1) w sensie Wattsa-Strogatza (CCWS) oraz w sensie przechodniości (C). Wyniki badania wykazały, że spółki o wysokim współczynniku skupienia mają niski stopień relacji w sieci powiązań przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2015.3.08

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: