Object structure
Title:

Zarządzanie projektami wielolokalizacyjnymi determinantą zmian w kluczowych kompetencjach konsultantów personalnych/koordynatorów HR

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Management of multi-location projects as a determining factor of changes of key competencies of personnel consultants/HR coordinators

Creator:

Kupczyk, Teresa ; Bartkowiak, Piotr

Subject and Keywords:

kompetencje ; projekty wielolokalizacyjne ; zarządzanie ; konsultant personalny ; competencies ; multi-location projects ; management ; personnel consultant

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 100-111

Abstrakt:

Celem opracowania było zidentyfikowanie kluczowych kompetencji konsultantów personalnych/koordynatorów HR z punktu widzenia realizacji projektów wielolokalizacyjnych. W 2014 r. przeprowadzono badania ilościowo-jakościowe w oparciu o kwestionariusz ankiety wśród pracowników spółki Work Service zajmujących takie stanowiska. Badani wybierali kluczowe kompetencje z zaproponowanej im listy 32 kompetencji; mając możliwość wpisywania własnych propozycji. W trakcie analizy danych podjęto się rozpoznania różnic w odpowiedziach między badanymi osiągającymi przeciętne i ponadprzeciętne wyniki finansowe. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. Obliczono średnie i odchylenia standardowe. W celu określenia różnic w ocenie istotności kluczowych kompetencji przeprowadzono test t-Studenta dla prób niezależnych z użyciem pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics wersja 21.0. Ustalono; na podstawie opinii badanych; kluczowe kompetencje liderów projektów wielolokalizacyjnych. Okazało się; że respondenci mają braki kompetencyjne w tym obszarze. Badania potwierdziły; że przekształcanie się organizacji w rozproszone struktury wielolokalizacyjne będą wymuszały modyfikację kompetencji już posiadanych przez liderów projektów HR

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.1.08

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: