Object structure
Title:

Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Conditions of the innovative activity of industrial enterprises

Creator:

Kamińska, Alfreda

Subject and Keywords:

innowacje ; uwarunkowania aktywności innowacyjnej ; stymulatory i bariery innowacyjności ; innovations ; conditions of the innovative activity ; stimulants and barriers of innovation

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 77-90

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja stymulatorów i barier wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce oraz rekomendacja działań zmierzających do poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstw skutkującej wzrostem innowacyjności kraju. Podstawą wnioskowania są badania ankietowe przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych CATI (Computer Assisted Telephone Interview) wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Analiza zaprezentowanych wyników pozwala na wyciągnięcie następujących kluczowych wniosków: przedsiębiorstwa nie są w stanie samodzielnie finansować działalności innowacyjnej. Pomoc państwa w postaci ulg podatkowych oraz innych zachęt potrzebna jest także w finansowaniu działalności B+R. Ciągle odczuwalna jest niedostateczna podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach umożliwiających realizację istotnych innowacji; zatem konieczne jest lepsze dostosowanie rynku edukacyjnego do potrzeb przedsiębiorstw. Każda organizacja powinna ukształtować własną; opartą na zaufaniu kulturę innowacji; stanowiącą źródło przewagi konkurencyjnej. Nadal działalność innowacyjna znacznej części przedsiębiorstw inicjowana jest przez konkurentów; nie wynika natomiast z realizacji przemyślanej strategii rozwoju i innowacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.1.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: