Object structure
Title:

Zastosowanie funkcji przynależności w analizie subiektywnego postrzegania jakości życia

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Application of membership function in the analysis of subjective perception of quality of life

Creator:

Dudek, Hanna ; Szczęsny, Wiesław

Subject and Keywords:

funkcja przynależności ; jakość życia ; wielowymiarowa analiza danych ; membership function ; quality of life ; multidimensional data analysis

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50), s. 62-78

Abstrakt:

W pracy podjęto się wielowymiarowej analizy subiektywnego postrzegania jakości życia z zastosowaniem elementów teorii zbiorów rozmytych. Wykorzystano dane z badania „Diagnoza społeczna” przeprowadzonego w 2013 r. Analizą objęto 16 cech odnoszących się do oceny własnego zadowolenia z poszczególnych dziedzin i aspektów życia. Każda z tych cech jest cechą jakościową mierzoną na skali 7-stopniowej. W celu przekształcenia cech jakościowych w cechy ilościowe, o wartościach z przedziału [0, 1], zastosowano funkcje przynależności. Do agregacji 16 cech wykorzystano różne systemy wag. Stwierdzono, że dla analizowanych danych wybór wag nie wpływał istotnie na rozkład syntetycznych wskaźników. W kolejnym etapie dokonano analizy subiektywnego postrzegania jakości życia w różnych grupach socjodemograficznych. Do czynników różnicujących analizowane zjawisko zaliczono: płeć, miejsce zamieszkania, liczbę osób w gospodarstwie domowym, poziom wykształcenia, wiek.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.4.04

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: