Object structure

Title:

Segmentacja facebookowiczów - ujęcie ilościowe

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Segmentation of Facebook users – quantification

Creator:

Czerska, Iwona

Subject and Keywords:

segmentacja ; facebookowicze ; metoda Warda ; metoda k-średnich ; profilowanie segmentów ; segmentation ; Facebook users ; Ward’s method ; k-means method ; segments profiling

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 33-40

Abstrakt:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza statystyczna wyników ankiety internetowej, mająca na celu dokonanie segmentacji rynku użytkowników Facebooka. Zastosowano metody doboru nielosowego: dobór wygodny i dobór kuli śniegowej. Ponieważ próba nie była reprezentatywna, nie dawała podstaw do statystycznych wnioskowań o populacji użytkowników Facebooka. Wyniki badania były jedynie elementem wstępnej diagnozy, opisem zastanego stanu rzeczy. Na podstawie wybranych kryteriów segmentacyjnych oraz wykorzystując uogólnioną metodę k-średnich i aglomeracyjną metodę Warda, wyodrębniono trzy skupienia: „Poinformowani asekuranci” (56,31% próby), „Zaangażowani ryzykanci” (20,39% próby) oraz „Wytrwali asertywni” (23,30% próby). Profilowania segmentów dokonano na podstawie kryteriów psychograficznych i behawioralnych. Statystyczna istotność zależności między skupieniami internautów a poszczególnymi zmiennymi została potwierdzona testem chi-kwadrat

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.3.03

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu