Object structure
Title:

Modele ekonometryczne jako narzędzie sterowania procesami technologicznymi

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Econometric models as a tool for technological process control

Creator:

Wołkowicz, Artur

Subject and Keywords:

model Browna ; funkcja regresji ; regresja wieloraka ; regresja progowa ; programowanie linowe ; Brown model ; regression function ; multiple regression ; threshold regression ; linear programming

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48), s. 67-77

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono propozycję zastosowania modeli ekonometrycz-nych w sterowaniu procesami technologicznymi. Modele ekonometryczne są narzędziem słu-żącym do wyznaczania prognoz krótkoterminowych, które są podstawą sterowania urządze-niami infrastruktury produkcyjnej. Zaproponowano metodę korekcji błędów prognoz w rze-czywistym procesie produkcyjnym. Przedstawiono modele wygładzania wykładniczego oraz adaptacyjny model trendu pełzającego z wagami harmonicznymi. W obliczeniach wykorzysta-no funkcję regresji. Wskazano zagadnienie programowania liniowego. Metoda przedstawiona została na przykładowym klasycznym procesie technologicznym stosowanym w energetyce. Przeprowadzone badanie wskazuje możliwość innego spojrzenia na procesy sterowania, nie-koniecznie oparte na dotychczasowych sposobach regulacji. Zamysłem tego opracowania jest zademonstrowanie możliwości zastosowania ekonometrii w przemyśle

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.2.06

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: