Object structure
Title:

Regresja logistyczna dla danych symbolicznych interwałowych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Logistic regression for interval-valued symbolic data

Creator:

Pełka, Marcin

Subject and Keywords:

regresja logistyczna ; zmienne symboliczne interwałowe ; analiza danych symbolicznych ; logistic regression ; interval-valued symbolic variables ; symbolic data analysis

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48), s. 44-52

Abstrakt:

W praktyce badawczej często mamy do czynienia z sytuacją, gdy zmienna za-leżna ma postać zmiennej dwumianowej (binarnej, dychotomicznej). Ponieważ model regre-sji liniowej nie znajduje tutaj zastosowania, konieczne jest zastosowanie modeli nielinio-wych. Modelem regresji stosowanym dla zmiennych dwumianowych jest model regresji lo-gistycznej. Artykuł prezentuje adaptację modelu regresji logistycznej dla zmiennych symbo-licznych interwałowych. W tym celu wskazano cztery różne rozwiązania, które zapropono-wano w literaturze przedmiotu. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań z za-stosowaniem sztucznych i rzeczywistych zbiorów danych. Otrzymane wyniki wskazują, że model regresji logistycznej, po odpowiedniej modyfikacji, może znaleźć zastosowanie dla zmiennych symbolicznych interwałowych. Najlepsze dopasowanie uzyskują modele budo-wane na podstawie środków bądź metody krańców o estymacji łącznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2015.2.04

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: