Object structure

Title:

Identyfikacja motywów zawodowych pracowników pokolenia Y istotnym czynnikiem budującym trwałą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Identification of professional motivations of generation Y as a significant factor contributing to the permanent competitive advantage

Creator:

Janiak-Rejno, Iwona

Subject and Keywords:

pokolenie Y ; motywacja ; motywowanie ; grywalizacja ; empowerment ; generation Y ; motivation ; motivation process ; gamification

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 3, s. 28-34

Abstrakt:

Motywowanie do pracy pracowników pokolenia Y stawia przed pracodawcami poważne wyzwania. Niejednokrotnie zawodzą formy i narzędzia stosowane w tym obszarze wobec starszych pokoleń. Celem referatu jest prezentacja i analiza wyników badań dotyczących kluczowych motywacji zawodowych pokolenia Y. Badanie zostało przeprowadzone wśród 491 respondentów. Dobór próby badawczej był celowy. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankietowy wg Phillipa Harrisa, obejmujący 27 różnych motywatorów, bezpośrednio nawiązujących do hierarchii potrzeb (motywacji) Maslowa. W tym też kontekście, jak również na bazie kryterium częstości wyborów dokonywanych przez respondentów, przeprowadzono analizę motywów oraz ich podział na pięć grup. Ankietowani za najważniejsze dla nich motywy uznali: potrzebę otrzymywania godziwej płacy, pewność stałego zatrudnienia, dobrą atmosferę w pracy oraz możliwość awansu. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu oraz netografię

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.3.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 3

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu