Object structure
Title:

Innowacyjność i jej rola w inicjowaniu procesów odnowy organizacyjnej

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Innovation and its role in the initiating of organizational renewal processes

Creator:

Zastempowski, Maciej

Subject and Keywords:

teorie innowacji ; S-kształtna krzywa techniki ; przerwana równowaga ; dominujący model ; zdolność absorpcyjna ; theory of innovation ; technology S-curve ; punctuated equilibrium ; dominant model ; absorptive capacity

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1, s. 48-53

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie powiązań pomiędzy innowacyjnością współczesnych organizacji, widzianą z perspektywy ujęć teoretycznych, a inicjowaniem procesów odnowy organizacyjnej. Punktem wyjścia do prezentowanych rozważań jest charakterystyka koncepcji odnowy organizacji i jej źródeł. Warto podkreślić, iż ostatnie dwie dekady w naukach o zarządzaniu przyniosły silny wzrost zainteresowania problematyką zdolności organizacji do jej przetrwania i długotrwałego rozwoju, widzianą z perspektywy transformacji organizacji, czy też, inaczej mówiąc, jej odnowy. W dalszej części rozważania dotyczą analizy wybranych teorii innowacji, wśród których znalazły się: teoria S-kształtnej krzywej techniki, przerwanej równowagi, dominującego modelu oraz zdolności absorpcyjnej. W podsumowaniu starano się wskazać na elementy wspólne obu koncepcji – odnowy organizacji i innowacyjności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.1.08

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: