Object structure
Title:

Integrowanie rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego jako wyzwanie polskiej gospodarki

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Integrating the development of human capital and social capital as a challenge for the Polish economy

Creator:

Wosiek, Małgorzata

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; kapitał społeczny ; kapitał intelektualny ; polska gospodarka ; human capital ; social capital ; intelectual capital ; Polish economy

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 1 (5), s. 68-89

Abstrakt:

W opracowaniu skupiono się na kwestiach dotyczących rozwoju i akumulacji kapitału ludzkiego w Polsce w latach 1998-2012, analizowanych w kontekście kształtowania się zasobów kapitału społecznego. Celem jest weryfikacja hipotezy zakładającej, że Polskę cechuje niedostateczna synergia w rozwoju tych dwóch typów kapitału. Założono, że owa niespójność ogranicza czerpanie korzyści płynących z procesów akumulacji kapitału ludzkiego i może stanowić znaczącą barierę wejścia Polski na wyższy etap rozwoju. Rozważania osadzono w szerszym spojrzeniu na czynniki „uzbrajające” kapitał ludzki do działania – z perspektywy komponentów tworzących kapitał intelektualny. W celu zobrazowania pozycji Polski i wyzwań, które przed nią stoją, analizę umieszczono w kontekście międzynarodowym. W badaniach porównawczych wykorzystano m.in. dane dostarczane przez różne sondaże społeczne, jak np. European Social Survey, World Values Survey, Diagnoza społeczna, raporty Światowego Forum Ekonomicznego, wyniki badań C. Yeh-Yun Lin oraz L. Edvinssona (w grupie 40 krajów, za lata 1995-2008) oraz wyniki badań własnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.1.04

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 1 (5)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: