Object structure
Title:

Ocena trwania życia w zdrowiu populacji Polski z wykorzystaniem sumarycznych miar stanu zdrowia

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Rating life expectancy in good health of Polish population using summary measures of population health

Creator:

Ojrzyńska, Anna

Subject and Keywords:

sumaryczne miary stanu zdrowia ; miary oczekiwanego zdrowia ; miary braku zdrowia ; oczekiwana długość życia ; summary measures of population health ; health expectancies ; health gap ; life expectancy

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17), s. 261-274

Abstrakt:

Celem działania na płaszczyźnie zdrowia stał się nie tylko wymiar ilościowy, czyli wydłużanie czasu trwania życia, ale także jakościowy, czyli wydłużanie czasu trwania życia w dobrym stanie zdrowia, któremu nie towarzyszą niesprawność i ograniczenia aktywności życiowej spowodowane stanem zdrowia. Do oceny zmian w stanie zdrowia populacji, wdrażanych programów zdrowia i opieki medycznej potrzebne były nowe mierniki zdrowia, wykraczające poza negatywne wskaźniki dotyczące umieralności i trwania życia, ale obejmujące także inne wymiary stanu zdrowia i jakości życia powiązanej ze zdrowiem. Ta grupa mierników, nazywanych sumarycznymi miarami stanu zdrowia, dzieli się na dwie zasadnicze części, tzn. na miary oczekiwanego zdrowia oraz miary braku zdrowia. Celem pracy jest prezentacja i wykorzystanie wybranych sumarycznych miar stanu zdrowia do oceny długości trwania życia w zdrowiu populacji Polski na tle populacji krajów Unii Europejskiej. Podstawą analizy empirycznej problemu będą dane zaczerpnięte z Głównego Urząd Statystycznego, z Europejskiego System Statystycznego, baza danych i publikacje przygotowywane przez Światową Organizację Zdrowia oraz Organizację Narodów Zjednoczonych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: