Show structure

Title:

Zmiany struktury obciążeń podatkowych w państwach Unii Europejskiej w okresie kryzysu a przewidywania teorii konkurencji podatkowej. Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 3 (20), s. 11-27

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Changes of tax burden structure in the European Union countries during the crisis vs. predictions of tax competition theory

Creator:

Kudła, Janusz

Subject and Keywords:

konkurencja podatkowa ; system podatkowy ; kryzys finansowy ; tax competition ; tax system ; financial crisis

Description:

Artykuł weryfikuje, za pomocą modeli ekonometrycznych, zmiany obciążeń podatkowych w Unii Europejskiej, jakie zaszły w latach 2006-2011, w celu określenia zgodności zachodzących zjawisk z hipotezami sformułowanymi przez ekonomię opodatkowania. Potwierdzenie określonych teorii pozwala z kolei na lepsze zrozumienie mechanizmów stojących za obserwowanymi dostosowaniami podatkowymi oraz na skonstruowanie nowych modeli teoretycznych lepiej dopasowanych do obserwowanych zależności empirycznych. Testowane są między innymi takie hipotezy, jak: tradycyjna konkurencja podatkowa, konkurencja podatkowa zgodnie z nową geografią ekonomiczną, hipoteza kompensaty, hipoteza eksportu obciążeń podatkowych oraz hipoteza wypłacalności fiskalnej. Uzyskane wyniki wykazują zwiększenie efektywnych oraz implikowanych obciążeń podatkowych kapitału i pracy, co jednak nie prowadzi do istotnego wzrostu wpływów podatkowych. Wydaje się, że zróżnicowanie sytuacji poszczególnych państw ma większe znaczenie niż ogólne słabnięcie lub nasilanie się konkurencji podatkowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

DOI: 10.15611/nof.2014.3.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach ; Nauki o Finansach = Financial Sciences

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu