Object structure

Title:

Doskonalenie postaw przywódczych w warunkach uczelni wojskowej – dylematy i kierunki dalszych badań

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Improving attitudes of leadership in terms of a military academy – dilemmas and directions for further research

Creator:

Kacała, Joanna ; Michaluk, Andrzej

Subject and Keywords:

przywództwo ; kompetencje dowodzenia ; uczelnie wyższe ; leadership ; competency ; universities

Description:

Management Forum, 2014, Nr 4, s. 71-82

Abstrakt:

Wystąpienie dotyczy rozwiązań organizacyjno-szkoleniowych w zakresie kształtowania kompetencji przywódczych kandydatów na oficerów – podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Podstawą do rozważań są dylematy towarzyszące funkcjonowaniu liderów w organizacjach (także wojskowych) prezentowane w literaturze nauk o zarządzaniu. Dokonano analizy programu kształcenia podchorążych w zakresie wiedzy menedżerskiej i dowódczej oraz umiejętności i postaw przywódczych (dowódczych) i wskazano kierunki możliwych usprawnień. Wiązałoby się to nie tylko z modyfikacją procesu kształtowania kompetencji przywódczych w programie studiów, lecz także z usprawnieniem procesów rekrutacji kandydatów do zawodu oficera oraz szerokiej ewaluacji kształcenia na wszystkich jego poziomach. Autorzy proponują systemowe rozwiązanie angażujące kadrę nie tylko dydaktyczną Wydziału Zarządzania i Instytutu Dowodzenia WSOWL, lecz także dowódczą i instruktorską w centrach i ośrodkach szkolenia wojsk lądowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.358.06

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 4 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 358

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu