Object structure

Title:

Polityka migracyjna Unii Europejskiej w kontekście różnic kulturowych na przykładzie Polski

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Migration policy of the European Union in the context of cultural differences. The case of Poland

Creator:

Bandurowski, Piotr

Subject and Keywords:

polityka migracyjna ; przepływ pracowników ; przyrost naturalny ; imigranci ; kręgi kulturowe ; różnice kulturowe ; wymiary kulturowe ; integracja międzykulturowa ; migration policy ; movement of workers ; population growth ; immigrants ; cultural circles ; cultural differences ; cultural dimensions ; intercultural integration

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 86-94

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy pojawiające się przy kreowaniu polityki migracyjnej w Unii Europejskiej i Polsce. Prognozy demograficzne na następne dziesięciolecia wskazują, że już w 2040 r. ujemny przyrost naturalny przełoży się na istotne luki pracownicze w gospodarce Unii Europejskiej i w Polsce. Lokalne źródła imigrantów z bliskich kręgów kulturowych również nie będą w stanie podołać ogromnej podaży ze strony gospodarek europejskich. W globalizującej się gospodarce światowej migracje pracowników stają się czymś zupełnie naturalnym, należy jednak zwrócić uwagę na potrzebę integracji międzykulturowej oraz wypracowanie polityki migracyjnej, uwzględniającej procesy informacyjne i adaptacyjne społeczeństwa. Konkurencyjność gospodarki europejskiej w perspektywie następnych dziesięcioleci zależeć będzie od stopnia otwartości na globalne rynki pracownicze oraz podatności Europejczyków na zmiany związane z napływem ludności z zupełnie innych kręgów kulturowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.2.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu