Object structure

Title:

Analiza sieciowa jako metoda badawcza w naukach o zarządzaniu

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Network analysis as a research method in management sciences

Creator:

Kawa, Arkadiusz

Subject and Keywords:

sieci biznesowe ; analiza sieciowa ; SNA ; metoda badawcza ; business network ; social network analysis ; research method

Description:

Management Forum, 2014, Nr 2, s. 40-49

Abstrakt:

Do badania sieci wykorzystuje się szereg metod i technik badawczych, takich jak obserwacje bezpośrednie, analizę studiów przypadków, ale także metody statystyczne, eksperymentalne i symulacji komputerowej. Coraz częściej stosuje się analizę sieciową, znaną też jako analiza sieci społecznych (Social Network Analysis – SNA). SNA korzysta i łączy wiedzę z dorobku kilku dziedzin nauki, tj. socjologii, matematyki i informatyki. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania SNA jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu. Metoda ta umożliwia spojrzenie na sieć z całościowej perspektywy, konkretnej grupy przedsiębiorstw oraz pojedynczego uczestnika i postawienie diagnozy, która stanowi punkt wyjścia do doskonalenia struktury sieci oraz procesów w niej zachodzących, np. wymiany informacji, wiedzy, towarów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.356.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 2 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 356

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu