Object structure

Title:

Badania uniwersyteckie jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

University research as a source of enterprise competitive advantage. Experiences of the United States

Creator:

Wachowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

rozprzestrzenianie się wiedzy ; kontakty między uniwersytetem a przemysłem ; cytowania patent do artykułu ; cytowania patent do patentu ; knowledge diffusion ; university-industry contacts ; patent to article citations ; patent to patent citations

Description:

Management Forum, 2014, Nr 2, s. 29-39

Abstrakt:

W ramach dyskusji o zasadności finansowania badań uniwersyteckich (b+r), w artykule podjęto analizę rozprzestrzeniania się wiedzy uniwersyteckiej wśród przedsiębiorstw prywatnych w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni czasu, zidentyfikowano czynniki temu sprzyjające i wskazano warunki niezbędne do tego, aby wiedza pozyskana z uniwersytetów owocowała produktem innowacyjnym i w konsekwencji przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw. Wyniki analizy wskazują, że do 1980 r., w wyniku niekorzystnych rozwiązań legislacyjnych, polityka wspierania przez rząd uniwersyteckiej wynalazczości nie zawsze wywoływała efekty w postaci zwiększonego przepływu wiedzy do przemysłu. Dopiero od 1980 r. zauważalny jest wzrost przepływów wiedzy od uczelni do przemysłu, a także częstsze oparcie produktu innowacyjnego i konkurencyjności przemysłu na wiedzy uniwersyteckiej, przy czym w rozprzestrzenianiu się wiedzy w przemyśle uczestniczą jedynie ci badacze akademiccy, którzy mają bezpośredni kontakt z przemysłem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.356.03

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 2 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 356

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu