Object structure
Title:

Ochrona przyrody w opinii mieszkańców województwa dolnośląskiego

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Protection of nature in the opinion of Lower Silesia voivodeship population

Creator:

Szymańska, Joanna

Subject and Keywords:

ochrona przyrody ; woj. dolnośląskie ; opinie mieszkańców wybranych gmin ; nature protection ; Lower Silesia Voivodeship ; opinion of selected commune population

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 330-346

Abstrakt:

W opracowaniu zaprezentowano opinie mieszkańców wytypowanych gmin z woj. dolnośląskiego na temat: znajomości form ochrony przyrody występujących na terenie badanych jednostek terytorialnych i w ich okolicach, korzyści z istnienia obszarów i obiektów cennych przyrodniczo objętych ochroną w gminach, a także opinie związane z ewentualnym rozszerzeniem obszarów prawnie chronionych na tych terenach. Ukazano w nim podobieństwa i różnice, jakie pojawiły się w analizowanym zakresie między opiniami badanych rolników i liderów. W opracowaniu wskazano też ważniejsze przyczyny odmiennych stanowisk respondentów w badanych sprawach. Zaprezentowano ponadto niektóre rozwiązania, mogące złagodzić negatywny stosunek części respondentów do ochrony przyrody

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: