Object structure

Title:

Badanie wpływu zmian stopy referencyjnej NBP i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na wartość transakcji dokonanych kartami płatniczymi

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Studying the impact of changes in the NBP referencerate and the average wage in the national economy on the value of transactions with payment cards

Creator:

Staszczyk, Mateusz

Subject and Keywords:

karta płatnicza ; stopa referencyjna ; wynagrodzenie ; payment card ; reference rate ; salary

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 142-153

Abstrakt:

Celem badania ekonometrycznego jest przedstawienie mechanizmu kształtującego poziom wartości transakcji dokonanych kartami płatniczymi. W niniejszej pracy za zmienną objaśnianą przyjęto wartość transakcji z kart płatniczych. Za zmienne objaśniające uznano stopę referencyjną i przeciętne wynagrodzenie. Dane z banków obejmują wszystkie operacje dokonane przy użyciu kart wydanych przez banki swoim klientom, zarównona terenie kraju, jak i poza jego granicami. Do badania wybrano dane kwartalne za okres 2000-2010. Estymacji modelu liniowego dokonano za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Otrzymane wyniki potwierdziły założone hipotezy: wzrost stopy referencyjnej powoduje przeciętnie spadek wartości transakcji kartami płatniczymi, natomiast wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej – odwrotną zależność

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.1.13

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu