Object structure
Title:

Inicjatywy legislacyjne i polityczne w odniesieniu do funkcjonowania Unii Europejskiej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Legislative and political initiatives on EU’s functioning

Creator:

Zombirt, Jolanta

Subject and Keywords:

integracja gospodarcza ; zarządzanie gospodarcze ; semestr europejski ; budżet ; nierównowaga makroekonomiczna ; economic integration ; economic governance ; European semester ; budget ; macroeconomic imbalance

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 1 (1), s. 95-116

Abstrakt:

W czasie kryzysu zadłużeniowego w Europie, a również jeszcze w czasie trwania globalnego kryzysu finansowego, jasne okazało się, że dotychczasowe rozwiązania w zakresie zarządzania gospodarczego w UE są wysoce niesatysfakcjonujące. Po wielu działaniach mających charakter działań dość nieskoordynowanych i realizowanych na bazie ad hoc, również w poszczególnych państwach członkowskich, przyszedł czas na przeanalizowanie ram zarządzania gospodarczego w UE. Poniższy artykuł przedstawia chronologicznie rozwiązania, które przyjęto w ostatnich trzech-czterech latach w Europie. Artykuł rozpoczyna się od opisu tzw. sześciopaku, składającego się z pięciu rozporządzeń i jednej dyrektywy. Owe akty prawne mają na celu wzmocnienie dyscypliny w odniesieniu do polityki fiskalnej nie tylko w państwach strefy euro, ale i we wszystkich pozostałych państwach UE. Dotyczą również przeciwdziałania nadmiernym nierównowagom makroekonomicznym. Bardzo ważnym elementem sześciopaku jest tzw. semestr europejski, który powinien znacznie wzmocnić koordynację zarządzania gospodarczego w UE. Następnie przedstawiono Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu. Wskazano, że nie będzie on obowiązujący, podobnie jak Pakt Euro Plus, dla wszystkich państw członkowskich. W zakończeniu opisany został najnowszy projekt, tzw. dwupak, który istotnie wkracza w procedurę ustalania budżetów w państwach strefy euro. W tekście nie uwzględniono Europejskiego Mechanizmu Stabilności, którego opis, choć ESM jest silnie związany ze wszystkimi inicjatywami legislacyjnymi i politycznymi, znacznie wykraczałby poza ramy niniejszego tekstu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2014.1.06

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 1 (1)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: