Object structure
Title:

Weryfikacja historyczna modeli wartości zagrożonej − zastosowanie wybranych metod dla rynku polskiego w okresie kryzysu finansowego

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Backtesting of Value at Risk measures − analysis of selected methods based on the example of Polish market during financial crisis

Creator:

Lusztyn, Marek

Subject and Keywords:

wartość zagrożona ; VaR ; backtesting ; Value at Risk

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 117-129

Abstrakt:

Wiele banków do pomiarów ryzyka rynkowego i wyznaczania kapitału regulacyjnego na pokrycie tego ryzyka stosuje podejście statystyczne, oparte na wartości zagrożonej. Analiza historyczna (backtesting) jest sposobem na odróżnienie modelu dokładnego od niedokładnego. Celem niniejszej pracy jest weryfikacja historyczna wybranych modeli wartości zagrożonej w okresie poprzedzającym kryzys finansowy oraz w jego trakcie na przykładzie polskich rynków akcji, obligacji i rynku walutowego. Przeprowadzone wyniki testów nie dają podstaw do jednoznacznej statystycznie akceptacji żadnego z analizowanych modeli. To z kolei nakazuje daleko idącą ostrożność w stosowaniu wartości zagrożonej jako jedynego narzędzia ilościowego zarządzania ryzykiem rynkowym. W celu ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją finansową miara ta powinna być uzupełniona metodami alternatywnymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: