Object structure

Title:

Wykorzystanie analizy taksonomicznej do wyznaczenia rankingu spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Application of taxonomic analysis for determining the ranking of food companies listed on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Bąk, Iwona ; Szczecińska, Beata

Subject and Keywords:

wskaźniki finansowe ; taksonomiczny miernik rozwoju Hellwiga ; mediana Webera ; efektywność grupowania ; financial indicators ; Hellwig’s taxonomical measure of development ; Weber’s median ; efficiency of the classification

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 72-84

Abstrakt:

Podstawowym celem opracowania jest wykorzystanie analizy taksonomicznej do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Badaną zbiorowość stanowiło dziewiętnaście spółek sektora spożywczego notowanych na GPW w Warszawie w roku 2012. Przeprowadzono porządkowanie i grupowanie spółek z wykorzystaniem taksonomicznego miernika rozwoju w podejściu zarówno klasycznym, jak i pozycyjnym. Ponadto zweryfikowano skuteczność grupowań, obliczając wskaźniki homogeniczności, heterogeniczności i poprawności skupień według koncepcji uwzględniającej medianę Webera. Okazało się, że grupowanie dokonane na podstawie wartości miernika pozycyjnego cechuje się lepszą heterogenicznością i poprawnością skupień niż w przypadku podejścia klasycznego. Odbywa się to jednak kosztem pogorszenia ich homogeniczności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu