Object structure
Title:

Współzależności oportunistyczne interesariuszy w nadzorze korporacyjnym

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Opportunism interdependencies of stakeholders in corporate governance

Creator:

Rudolf, Stanisław

Subject and Keywords:

oportunizm ; nadzór korporacyjny ; interesariusze przedsiębiorstwa ; opportunism ; corporate governance ; company stakeholders

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 4 (25), s. 260-272

Abstrakt:

Rosnące zainteresowanie zjawiskiem oportunizmu w ekonomii stanowi w znacznej mierze rezultat szybkiego rozwoju teorii kosztów transakcyjnych, która zaliczana jest do nowej ekonomii instytucjonalnej. W tym nurcie ekonomii z ograniczania oportunizmu uczyniono główny sposób podnoszenia efektywności podmiotów gospodarczych. Nowa ekonomia instytucjonalna postrzega jednostki czy organizacje takimi, jakie one są. Dostrzega również ich zachowania oportunistyczne, szczególnie widoczne w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Skłonność do oportunizmu sprawia, że należy go uwzględniać zarówno przy zawieraniu kontraktów, jak i przy ich realizacji, a także przy przygotowywaniu strategii firmy. W opracowaniu podjęto szeroko rozumianą problematykę oportunizmu w nadzorze korporacyjnym. Przedmiotem rozważań są nie tyle postawy oportunistyczne menedżerów w stosunku do akcjonariuszy, ile zachowania oportunistyczne interesariuszy przedsiębiorstwa. Analiza koncentruje się na dwóch stronach tego samego zjawiska. Po pierwsze, dotyczy ona możliwości zachowań oportunistycznych takich interesariuszy, jak pracownicy, akcjonariusze, dostawcy, klienci, kredytodawcy itp. Po drugie, poświęcona została ponoszonemu przez interesariuszy ryzyku oportunizmu. Z rozważań wynika, że interesariusze są współzależni oportunistycznie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 4 (25)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: