Object structure
Title:

Analiza instytucji i zmian instytucjonalnych A. Allana Schmida

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Allan Schmid's analysis of institutions and institutional change

Creator:

Dzionek-Kozłowska, Joanna

Subject and Keywords:

ekonomia instytucjonalna ; ekonomia behawioralna ; A. Allan Schmid ; institutional economics ; behavioural economics

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 4 (25), s. 42-53

Abstrakt:

W ostatnich dekadach w rozwoju ekonomii dostrzec można pogłębiającą się tendencję do podważenia poszczególnych składowych lub wręcz całego paradygmatu, który w minionym stuleciu dominował w naukach ekonomicznych. Dodatkowym bodźcem, który przyczynił się do spotęgowania wskazanej tendencji, stał się kryzys finansowy i będące jego konsekwencją znaczne pogorszenie stanu koniunktury gospodarczej w latach 2008-2009. Kwestionowane podejście określane jest zwykle mianem ekonomii lub teorii neoklasycznej. Należy podkreślić, że coraz szerszy krąg nastawionych krytycznie badaczy nie poprzestaje wyłącznie na wskazywaniu słabości ekonomii neoklasycznej − krytyce towarzyszą wysiłki zmierzające do stworzenia nowych ram analitycznych, które byłyby wolne od wad dominującego podejścia, a jednocześnie pozwalałyby dostarczyć alternatywnego modelu wyjaśnienia zjawisk i procesów zachodzących na płaszczyźnie życia gospodarczego. Szczególną aktywnością wykazują się tu autorzy zaliczani do pozostających wciąż na obrzeżach ekonomii ortodoksyjnej nurtów, takich jak nowa ekonomia instytucjonalna czy ekonomia behawioralna. Celem artykułu jest przybliżenie polskim czytelnikom koncepcji A. Allana Schmida zaprezentowanej w pracy Conflict and Cooperation: Institutional and Behavioral Economics. Przemawia za tym z jednej strony fakt, iż publikacja ta wydaje się istotnym krokiem na drodze ku wypracowaniu alternatywnego wobec ekonomii neoklasycznej modelu analizowania zjawisk i procesów gospodarczych, a jednocześnie − co również warte podkreślenia − ma pewne walory dydaktyczne. Bazując na gruncie nowej ekonomii instytucjonalnej, Schmid uwypukla współzależność instytucji i zachowań jednostek. Fundamentalne znaczenie ludzkich zachowań dla kształtowania sfery instytucjonalnej czyni zaś zasadnym odwołanie się do dorobku ekonomii behawioralnej. Schmid dąży do stworzenia modelu, na gruncie którego możliwe byłoby zarówno analizowanie znaczenia i wpływu poszczególnych instytucji na życie gospodarcze, jak i uchwycenie czynników, które prowadzą do zmian samych struktur instytucjonalnych. Zaproponowane przez niego rozwiązanie oparte jest na trójczłonowym modelu: sytuacja − struktura − wynik (situation − structure − performance). Kolejne kroki analizy polegają na określeniu swego rodzaju warunków wstępnych, następnie − na analizie struktury instytucjonalnej i w końcu rozważeniu, w jaki sposób przy danych warunkach struktura ta wpływa na rozkład korzyści i strat podmiotów gospodarczych. Tak nakreślony schemat z godną uznania konsekwencją wykorzystuje Schmid następnie do analizy szeregu zagadnień podejmowanych na gruncie współczesnej teorii ekonomii, szeroko posiłkując się koncepcjami czy wnioskami formułowanymi przez reprezentantów obu wskazanych wyżej nurtów, co ze względu na zamysł pracy wydaje się jak najbardziej zrozumiałe. Dzięki temu praca Schmida nie tylko ukazuje komplementarność ekonomii instytucjonalnej i behawioralnej, ale mimo pewnych niedoskonałości może zostać uznana za prolegomenę do ich syntezy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 4 (25)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: