Object structure
Title:

Marketing zrównoważony - nowe oblicze kapitalizmu?

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Sustainable marketing - a new face of capitalism?

Creator:

Rudawska, Edyta

Subject and Keywords:

marketing ; marketing zrównoważony ; zrównoważony rozwój ; sustainable marketing ; sustainable development

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 3 (24), s. 75-88

Abstrakt:

Od wielu lat wśród przedstawicieli biznesu i nauki trwa ożywiona dyskusja na temat idei zrównoważonego rozwoju – koncepcji, która umożliwia zaspokojenie obecnych potrzeb, nie zagrażając możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Jej realizacja powinna się odbywać na wszystkich szczeblach gospodarki, w tym także w przedsiębiorstwach. Zgodnie z tą koncepcją, ujmowaną w skali mikro, źródeł sukcesu współczesnych przedsiębiorstw poszukuje się w długofalowym, zrównoważonym rozwoju wynikającym z uwzględnienia w działalności ekonomicznego, ekologicznego i społecznego wymiaru. Konsekwencją popularyzacji tej koncepcji jest zmiana sposobów funkcjonowania nie tylko poszczególnych gospodarek europejskich, ale również przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, stających obecnie przed koniecznością rekonfiguracji realizowanych strategii działania,w tym strategii marketingowego oddziaływania na rynek. Pojawiła się nowa koncepcja określana mianem marketingu zrównoważonego. Jest ona ściśle powiązana z koncepcją zrównoważonego rozwoju i w tym kontekście – zarówno w skali mikro, jak i w skali makro – wpływa na rozwój gospodarczy. Nowe spojrzenie na sposób kreowania, dostarczania i komunikowania wartości dla klientów i społeczeństwa, zasady współpracy z dostawcami i odbiorcami, realizację różnych funkcji marketingowych, jak również analizę i minimalizację niekorzystnego wpływu tych działań na otoczenie społeczno-ekologiczne stanowi dobry wstęp do łączenia koncepcji zrównoważonego rozwoju i marketingu oraz do zmiany negatywnego często sposobu postrzegania marketingu. Przegląd literatury z zakresu zarządzania i marketingu pozwala wskazać, że dotychczas prowadzone badania w zakresie zrównoważonych działań marketingowych, z perspektywy mikro, mają charakter fragmentaryczny i dotyczą wybranych aspektów marketingu, tj. zrównoważonej konsumpcji, etycznych aspektów działań marketingowych czy aktywności społecznej przedsiębiorstw. Z kolei, chociaż badania realizowanez perspektywy makro wskazują na korzystny wpływ marketingu zrównoważonego na gospodarkę kraju, to są one jednak bardzo rzadko prowadzone. Brakuje również opracowań ujmujących tę problematykę kompleksowo. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie koncepcji marketingu zrównoważonego i wskazanie na konieczność szerszego podejścia, z perspektywy mikro i makro, do analizowania i badania współczesnych zagadnień z zakresu marketingu. W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na istotę współczesnych przedsiębiorstw, w której zwraca się uwagę na konieczność realizacji oprócz celów stricte ekonomicznych również tych o charakterze społecznym i ekologicznym. Następnie przybliżono koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz wskazano na rolę marketingu w realizacji tej koncepcjiw skali mikro- i makroekonomicznej. W dalszej części omówiono istotę marketingu zrównoważonego oraz narzędzia jego oddziaływania na rynek

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 3 (24)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: