Object structure
Title:

Behawioralne aspekty ewolucji funkcji ratingowych

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Behavioural aspects of the evolution of rating agencies functions

Creator:

Brzezicka, Justyna

Subject and Keywords:

rating ; agencja ratingowa ; behawioralne aspekty kryzysu ; heurystyki decyzyjne ; rating agency ; behavioural aspects of the crisis ; decision-making heuristics

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 3 (24), s. 63-74

Abstrakt:

Artykuł dotyczy zagadnienia ratingu oraz pracy agencji ratingowych w odniesieniu do skutków globalnego kryzysu gospodarczego. Rozważania prowadzone są w oparciu o nurty behawioralne. Tezę artykułu stanowi pogląd dotyczący ewolucji funkcji agencji ratingowych jako naturalnego efektu dostosowawczego do zmieniających się warunków otoczenia. Hipotezę badawczą pracy sformułowano w następujący sposób: zaistnienie kryzysu gospodarczego było determinantą wpływającą na zmianę i rozszerzenie funkcji agencji ratingowych. Cele artykułu to wyjaśnienie znaczenia i udziału agencji ratingowych i ratingu w globalnym kryzysie gospodarczym, wskazanie makroekonomicznych funkcji ratingu, analiza ewolucji tych funkcji oraz ukazanie znaczenia czynników pozaekonomicznych w mechanizmach rynkowych poprzez wyjaśnienie zjawiska heurystyk decyzyjnych na przykładzie pracy agencji ratingowych. Praca została podzielona na cztery rozdziały poprzedzone wstępem, odpowiadające kolejnym wyznaczonym celom. Ważną częścią pracy jest opis psychologicznych pułapek decyzyjnych związanych z pracą agencji ratingowych i ratingów. Badanie ich znaczenia zawężono do opisu heurystyk decyzyjnych. Zastosowana w pracy metoda to teoretyczna analiza i kompilacja wcześniejszych badań w tym zakresie w oparciu o studia literaturowe. Najważniejsze wnioski zawarte w artykule skupiają się wokół znaczenia czynników pozaekonomicznych (w tym behawioralnych), kształtujących decyzje uczestników rynku; dotyczą roli i udziału agencji ratingowych w procesach kryzysotwórczych. Podjęte zagadnienie zdaje się być istotne z dwóch powodów: praca rozszerza dorobek wiedzy w zakresie funkcjonowania agencji ratingowych o nowe elementy, zapotrzebowanie na opinie ratingowe będzie wzrastać w miarę rozwoju rynków finansowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 3 (24)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: