Object structure

Title:

Intangible assets and some accounting-related issues

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Wartości niematerialne i prawne oraz niektóre problemy związane z ich ujmowaniem w rachunkowości

Creator:

Hasprová, Olga

Subject and Keywords:

Czech accounting system ; intangible assets ; czeski system rachunkowości ; MSR/MSSF ; niematerialne aktywa

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 2 (15), s. 48-63

Abstrakt:

W artykule przedstawiono niematerialne aktywa trwałe z punktu widzenia czeskiego systemu rachunkowości oraz MSR/MSSF, a także zagadnienia dotyczące wyceny tych składników majątku w wymienionych systemach rachunkowości. Charakter tych aktywów wraz z zasadami dotyczącymi ich rachunkowego zdefiniowania i ujmowania wskazuje na wiele problematycznych miejsc i możliwości ich ujmowania w rachunkowości podmiotów gospodarczych. Z możliwych różnic pomiędzy stosowanymi podejściami funkcjonującymi w wymienionych systemach rachunkowości wynika następnie różny zakres informacji, który w sposób zasadniczy wpływa na podstawowe wielkości finansowe wynikające z rachunkowości i stanowiące podstawę do podejmowania decyzji przez zarządzających. W zakończeniu przedstawiono te elementy charakterystyki omawianych składników majątku, o których można powiedzieć, że są wspólne dla obu sposobów ich prezentacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 2 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu