Object structure
Title:

Wpływ rekomendacji nadzorczych na kształtowanie się rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce

Title in english:

Impact of supervisory recommendations on the shape of the mortgage market in Poland

Creator:

Willmann, Mariola

Subject and Keywords:

kredyty mieszkaniowe ; ryzyko kredytowe ; Rekomendacje KNF ; property mortgage loans ; credit risk ; Polish Financial Supervision Authority recommendations

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 204-225

Abstrakt:

Prawidłowa identyfikacja i pomiar ryzyka oraz określenie jego akceptowalnego poziomu stanowią podstawę zarządzania ryzykiem kredytowym zarówno w banku, jak i w całym systemie bankowym. Ostatni kryzys subprime w USA jasno uwidocznił, iż nieodpowiedzialne zachowanie uczestników rynku może naruszyć podstawy system finansowego, niosąc poważne konsekwencje zarówno społeczne, jak i gospodarcze, nie tylko dla systemu bankowego danego kraju, ale również dla całego, globalnego systemu finansowego. Materializujące się nowe obszary ryzyka wymuszają zarówno na krajowych, jak i międzynarodowych regulatorach i instytucjach nadzoru podjęcie stanowczych działań zmierzających do jego ograniczania oraz zapobiegania ewentualnym kryzysom. W niniejszym opracowaniu analizie poddano działania podejmowane przez polski nadzór bankowy w obszarze kredytów mieszkaniowych, mając na celu określenie ich wpływu na rozwój rynku kredytów hipotecznych oraz kształtowanie jakości i bezpieczeństwa budowanego portfela kredytów mieszkaniowych w polskim sektorze bankowym. Rozważania oparto przede wszystkim na analizie zaleceń nadzorczych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (Rekomendacja T) i ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie (Rekomendacja S). W treści opracowania odniesiono się również do uregulowań unijnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: