Object structure

Title:

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego na tle kraju w czasach dekoniunktury

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Financial situation of enterprises located in the Lower Silesia voivodeship on the background of the country in times of economic crisis

Creator:

Kropsz-Wydra, Irena

Subject and Keywords:

podmioty gospodarcze ; wyniki finansowe ; rentowność ; economic enity ; financial results ; profitability ; liquidity ; Poland ; Lower Silesia

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 75-88

Abstrakt:

Jednym z podstawowych zagadnień oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw jest analiza wyników finansowych podmiotów gospodarczych. Obliczane wyniki finansowe oraz wskaźniki płynności i rentowności umożliwiają sformułowanie opinii o stopniu wypłacalności przedsiębiorstw, zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań krótkoterminowych oraz o ich rentowności. Opracowanie dotyczy analizy wyników finansowych podmiotów gospodarczych w latach 2005-2011 oraz dynamiki wskaźników płynności i rentowności. Celem głównym pracy była analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska na tle kraju w dobie kryzysu gospodarczego. Wyniki badań dotyczące analizy dynamiki wyników finansowych przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku i w Polsce wykazały, że w analizowanym okresie najgorszy pod względem osiąganego zysku był rok 2008, w którym miał miejsce kryzys gospodarczy. Widocznym skutkiem kryzysu był znaczący spadek dynamiki uzyskiwanych wyników finansowych. Zjawisko to wpłynęło niekorzystnie na działające podmioty gospodarcze, co w efekcie doprowadziło do zmniejszenia się ogólnej liczby przedsiębiorstw działających w Polsce i na Dolnym Śląsku. Kolejne lata działalności firm wykazały poprawę koniunktury gospodarczej, czego dowodem były lepsze wyniki finansowe w kolejnych latach, natomiast w docelowym roku 2011 znacznie poprawiła się wartość osiąganego zysku. Wpłynęło to jednocześnie na podniesienie rentowności i płynności finansowej firm

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu