Object structure
Title:

Funkcjonowanie i rozwój rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w okresie 2000-2010

Title in english:

Operation and development of the open pension funds in Poland in the years 2000-2010

Creator:

Gubernat, Ewa

Subject and Keywords:

otwarte fundusze emerytalne ; instytucja publiczna ; rozwój rynku otwartych funduszy emerytalnych ; pension funds ; public ; development of pension funds

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 28-42

Abstrakt:

Działalność otwartych funduszy emerytalnych (OFE) podlega regulacji i nadzorowi państwa ze względu na obowiązkowy charakter uczestnictwa w tych instytucjach osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno−rentowym. Otwarte fundusze emerytalne nie są dodatkowym, dobrowolnym elementem struktury instytucjonalnej, umożliwiającej alokację dochodu w cyklu życia, lecz stanowią równie istotną jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych część systemu emerytalnego. Sektor otwartych funduszy emerytalnych jest ważnym elementem konstrukcji prawnofinansowej podstawowego systemu ubezpieczeń emerytalnych, którego świadczenia są objęte przez państwo gwarancją wypłaty. Dwa filary (repartycyjny i kapitałowy) są silnie z sobą powiązane, lecz nie konkurencyjne. Przedmiotem działalności funduszu emerytalnego jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Oznacza to, że majątek funduszu jest czynnie inwestowany na rynku finansowym. Wówczas fundusz emerytalny występuje jako inwestor w imieniu i na rzecz swoich członków. Otwarte fundusze emerytalne od początku charakteryzowały się silną pozycją przetargową oraz licznymi przywilejami w relacji do pozostałych uczestników rynku finansowego, wynikającymi z braku realizacji aktywnego pozyskiwania klientów, zwłaszcza gdy nie istnieje produkt substytucyjny dla uczestnictwa w funduszu emerytalnym. Znaczenie OFE dla rozwoju rynku finansowego podkreśla charakter dokonywanych inwestycji. Ich rola wzrasta sukcesywnie, w miarę napływu środków. Otwarte fundusze emerytalne stanowią ważną część inwestorów, którzy dokonują stabilnych i długoterminowych inwestycji na rynku, przez co przyczyniają się do jego stabilnego rozwoju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: