Object structure
Title:

Poziom, struktura i zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia w gminach wiejskich w województwie dolnośląskim w latach 2005-2010

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

State, structure and spatial diversity of unemployment in rural communities in Lower Silesia Voivodeship in the period 2005-2010

Creator:

Piwowar, Arkadiusz

Subject and Keywords:

bezrobocie ; gminy wiejskie ; woj. dolnośląskie ; unemployment ; rural communities ; Lower Silesian Voivodeship

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 2 (23), s. 104-123

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano zmiany w liczbie i w strukturze bezrobotnych w gminach wiejskich w woj. dolnośląskim. Podstawowy zakres czasowy prowadzonych analiz obejmował lata 2005-2010. Warto odnotować, że w badanych latach zmniejszyła się liczba bezrobotnych z gmin wiejskich w woj. dolnośląskim. Chociaż problem bezrobocia na badanym obszarze dotyczy głównie ludzi w średnim wieku, to w strukturze bezrobotnych relatywnie szybko zwiększył się w badanych latach odsetek osób w wieku powyżej 55 lat. W 2005 r. udział ten wyniósł 5,5%, a w 2010 r. już 11,8%. Jak wynika z analiz w powiatach wrocławskim i jeleniogórskim, w 2010 r. udział osób powyżej 55 roku życia w strukturze bezrobotnych w gminach wiejskich przekroczył 15%. Jest to duże wyzwanie dla rządowych i pozarządowych organizacji świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób. Zmiany w strukturze badanego zjawiska odnotowano także, biorąc pod uwagę wykształcenie osób bezrobotnych. W badanych latach w strukturze bezrobotnych zmniejszył się udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym (łącznie o 6,85 punktu procentowego), natomiast wzrósł (o 3,6 punktu procentowego) udział osób z wykształceniem wyższym. Najwyższy odsetek bezrobotnych z wykształceniem wyższym w 2005 r. i 2010 r. odnotowano w powiecie wrocławskim (odpowiednio 4,5% i 13,1%). Zaprezentowane w artykule wyniki świadczą o znacznym przestrzennym zróżnicowaniu poziomu bezrobocia w gminach wiejskich w woj. dolnośląskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 2 (23)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: