Title:

Uwarunkowania i metody zarządzania wypłacalnością małych i średnich przedsiębiorstw

Title in english:

Determinants and methods of managing the solvency of small and medium-sized enterprises

Creator:

Prędkiewicz, Katarzyna

Contributor:

Wrzosek, Stefan. Promotor

Subject and Keywords:

małe i średnie przedsiębiorstwa ; małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie ; uwarunkowania i metody zarządzania wypłacalnością małych i średnich przedsiębiorstw ; determinants and methods of managing the solvency of small and medium-sized enterprises

Abstrakt:

Głównym celem badań była ocena wypłacalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz identyfikacja czynników wywierających wpływ na ryzyko bankructwa w sektorze MSP w Polsce. Ponadto za cel postawiono przybliżenie praktyki małych przedsiębiorstw w zakresie zarządzania płynnością finansową. Pierwszy cel osiągnięto analizując 77 tys. sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw. Dla realizacji drugiego celu przeprowadzono ankietę wśród około 200 przedsiębiorstw z sektora MSP. W pracy, na podstawie badań empirycznych i literaturowych, wyodrębniono dwie grupy czynników mających istotny wpływ na płynność finansową i wypłacalność MSP: czynniki endogeniczne i egzogeniczne. Zwrócono również uwagę na czynniki, które mogą decydować o przetrwaniu przedsiębiorstwa na etapie założycielskim. Przeprowadzone badania literaturowe i empiryczne potwierdziły specyfikę zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw oraz umożliwiły zidentyfikowanie czynników oddziaływujących na wypłacalność tej grupy.

Publisher:

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2008

Resource Type:

doktorat

Format:

application/pdf

Source:

Sygnatura: DR 1313

Language:

pol

Relation:

Akademia Ekonomiczna. Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Własność autora

×

Citation

Citation style: