Object structure
Title:

Stan i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na świecie

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The state and prospects of development of wind energy in the world

Creator:

Mazur-Wierzbicka, Ewa

Subject and Keywords:

odnawialne źródła energii ; energetyka ; energia wiatru ; renewable energy sources ; energy sector ; wind energy

Description:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 1 (22), s. 86-96

Abstrakt:

Współcześnie świat boryka się z wieloma problemami, wśród których za jedne z istotniejszych uważa się emisję gazów cieplarnianych i zmiany klimatyczne. Rozwiązaniem pozwalającym ograniczać negatywne oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko naturalne jest m.in. rozwój odnawialnych źródeł energii. Problematyka dotycząca wykorzystywania na szerszą skalę odnawialnych źródeł energii zaznaczona jest w licznych programach i strategiach o wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym (np. Unii Europejskiej) czy w międzynarodowych dokumentach (Protokół z Kioto). Atutem energii odnawialnej jest to, że nie opiera się na niepewnych prognozach przyszłej dostępności paliw, a jej zwykle zdecentralizowany charakter ogranicza zależność energetyczną każdego społeczeństwa. Obecnie jednym z dynamiczniej rozwijających się sektorów energetyki odnawialnej jest energetyka wiatrowa (głównie lądowa). Powstające elektrownie wiatrowe należą do bezemisyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej (tzw. czystych), a ich wykorzystanie umożliwia zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko naturalne. Największe zainteresowanie energetyką wiatrową występuje w Azji, Ameryce Północnej i w Europie. Jeszcze do niedawna liderem na rynku energetyki wiatrowej była Europa. Jej udział w zakresie nowo zainstalowanych mocy w roku 2004 wynosił 75%, podczas gdy w roku 2009 już tylko 25%. Obecnie czołową pozycję w sektorze energetyki wiatrowej zajmują Chiny. W przypadku Europy zaznaczyć należy, że pomiędzy poziomem rozwoju rynku energetyki wiatrowej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej występują znaczne dysproporcje, wynikające ze zróżnicowania geograficznego i klimatycznego. Liderem w energetyce wiatrowej w UE są Niemcy. Polska zajmuje obecnie czołowe miejsce w porównaniu z krajami nowo przyjętymi, jednak na tle UE−27 jej pozycja jest raczej niezadowalająca (bliżej poziomu średniego). Obecnie energetyka wiatrowa dostarcza ok. 2% globalnego zużycia energii elektrycznej, dzięki czemu uznawana jest za światowego lidera "zielonych" technologii. W sektorze tym zaczyna tworzyć się coraz więcej nowych miejsc pracy. Według Światowego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej na koniec roku 2012 w energetyce wiatrowej ma być zatrudnionych ponad 1 mln osób na całym świecie. Celem artykułu jest próba analizy stanu obecnego i perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej na świecie. Poszczególne części artykułu przedstawiają znaczenie, jakie nadaje się obecnie problematyce energii odnawialnej: ukazano w nich stan i perspektywy rozwoju sektora energetyki wiatrowej na świecie. Skupiono się także na rozwoju energii wiatrowej w Unii Europejskiej. Praca ma charakter teoretyczno−empiryczny. Wykorzystano w niej materiał teoretyczny dotyczący poruszanej problematyki. W części empirycznej analizie poddano wybrane ogólnodostępne dane statystyczne, charakteryzujące omawiane zagadnienie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2013, Nr 1 (22)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: