Object structure
Title:

Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych - podejście dwuetapowe

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Analysis of internal migrations in the context of socio-economic aspects - two-step approach

Creator:

Wilk, Justyna ; Pietrzak, Michał Bernard

Subject and Keywords:

migracje wewnętrzne ; model grawitacji ; miernik taksonomiczny ; aspekty społeczno-ekonomiczne ; internal migrations ; gravity model ; taxonomical measure ; socio-economic aspects

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 62-73

Abstrakt:

Celem artykułu jest propozycja podejścia w badaniu zależności między aspektami społeczno−gospodarczymi a zjawiskiem migracji oraz jego zastosowanie w analizie migracji wewnętrznych w Polsce w latach 2004−2011. Obejmuje ono konstrukcję modelu grawitacji z wykorzystaniem miernika taksonomicznego. Umożliwia określenie poziomu istotności, siły i kierunku oddziaływania aspektów społeczno−gospodarczych na ruch migracyjny. Ludność województw o wyższym poziomie rozwoju regionalnego jest bardziej mobilna terytorialnie. Słaba sytuacja regionu stanowi czynnik hamujący ruch migracyjny. Najważniejszym czynnikiem przyciągającym ludność jest sytuacja regionalnego rynku pracy, najmniej istotnym − warunki bytowania. Największy przepływ odbywa się między regionami sąsiadującymi. W okresie prosperity krajowe przepływy mają charakter rozproszony i jednokierunkowy. W okresie kryzysu ulegają one stabilizacji i zacieśnia się grupa województw docelowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: