Object structure
Title:

Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwach w zakresie włączenia społecznego

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Assessment of implementing sustainable development concept in regions (NUTS 2) regarding social inclusion

Creator:

Wilk, Justyna ; Bartniczak, Bartosz ; Bal-Domańska, Beata

Subject and Keywords:

włączenie społeczne ; zrównoważony rozwój ; miernik syntetyczny ; porządkowanie liniowe ; social inclusion ; sustainable development ; synthetic measure ; linear arrangement

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 48-61

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena sytuacji województw oraz ich postępów na drodze do rozwoju zrównoważonego w zakresie włączenia społecznego. Badaniem objęto okres po akcesji Polski w struktury Unii Europejskiej (2004−2011). Ocenę zachodzących tendencji umożliwiło wykorzystanie analizy wskaźnikowej oraz miernika syntetycznego. Analizę taksonomiczną prowadzono dla lat 2006 i 2011. W konstrukcji miernika zastosowano metody porządkowania liniowego i podejście uwzględniające wspólny wzorzec rozwoju. Obserwowane tendencje można uznać za pozytywne. Wszystkie województwa przesunęły się w kierunku wzorca, chociaż tempo zachodzących zmian było zróżnicowane. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają dysproporcje terytorialne. Mimo dokonanego postępu, sytuacja w kraju nadal wymaga poprawy. Wśród największych wyzwań, z którymi borykają się polskie województwa, można wskazać duże dysproporcje dochodowe, problem bezrobocia długotrwałego, wysoki odsetek ludności zagrożonej ubóstwem oraz słabą pozycję osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: