Show structure

Title:

Agregacja preferencji indywidualnych z wykorzystaniem miar odległości i programu R

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Individual preferences aggregation by using distance measures and R program

Creator:

Zaborski, Artur

Subject and Keywords:

preferencje indywidualne ; metody agregacji ; miary odległości ; środowisko R ; individual preferences ; aggregation methods ; distance measures ; R software

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 298-307

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie metod agregacji indywidualnych ocen preferencji za pomocą dwóch miar odległości. Są to odległość Spearmana (Spearman footrule distance) i odległość τ – Kendalla. Miary te są wykorzystywane do agregacji rang w środowisku R. Na zakończenie zaprezentowano przykład agregacji preferencji z wykorzystaniem funkcji BruteAggreg pakietu RankAggreg

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu