Object structure
Title:

Prognozowanie zmian wytwarzania odpadów komunalnych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Forecasting changes of municipal waste production

Creator:

Cheba, Katarzyna

Subject and Keywords:

przestrzenne zróżnicowanie ; poziom życia ; prognozowanie ; spatial differentation ; standard of living ; forecasting

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 81-92

Abstrakt:

Gospodarowanie odpadami to obecnie jeden z istotniejszych problemów funkcjonowania skupisk ludzkich. Prognozowanie ilości wytwarzanych odpadów na podstawie dotychczas stosowanych metod w sytuacji znacznych zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym okazuje się podejściem mało dokładnym. W literaturze przedmiotu proponuje się uwzględnienie w tym celu wielu różnych czynników zróżnicowanych geograficznie. Celem pracy jest prognozowanie zmian wytwarzania odpadów uwzględniające wpływ różnych czynników o charakterze społeczno-ekonomicznym w układzie województw w Polsce. W pracy porównano wyniki uzyskane na podstawie dotychczas stosowanych w tym celu metod polegających na ekstrapolacji danych historycznych za pomocą modeli trendu z wynikami uzyskanymi na podstawie modeli regresji wielorakiej uwzględniających wpływ wielu różnych czynników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: