Object structure
Title:

Rola Exchange Traded Fund w funkcjonowaniu rynku kapitałowego

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Role of Exchange Traded Funds in the capital market

Creator:

Krawczyk, Rafał

Subject and Keywords:

Exchange Traded Fund ; rynek kapitałowy ; rynek finansowy ; capital market ; financial market

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 342-356

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w sposób usystematyzowany wiedzy w zakresie rynku Exchange Traded Fund (ETF) oraz wykazanie jego pozytywnego wpływu na funkcjonowanie rynku kapitałowego. Pierwsza część pracy poświęcona jest mechanizmom funkcjonowania wehikułu ETF: struktura wehikułu, tworzenie, funkcjonowanie i umarzanie instrumentów. W drugiej części pracy główny nacisk skierowany jest na przedstawienie cech i zalet instrumentów ETF, które mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie rynku kapitałowego. Rynek ETF przedstawiono na tle innych rynków instrumentów finansowych. ETF jest innowacyjnym instrumentem rynku finansowego. Popularność, atrakcyjność oraz sukces instrumentu ETF jest pochodną prostoty jego funkcjonowania oraz licznych korzyści dla inwestorów. ETF stanowi kombinację cech tradycyjnego indeksowego funduszu inwestycyjnego i cech akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Podobnie jak indeksowy fundusz inwestycyjny, tak i ETF reprezentuje zdywersyfikowany portfel instrumentów, który jest odzwierciedleniem odpowiedniego indeksu. ETF, tak jak akcja spółki publicznej, może być przedmiotem obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych. Jednostki ETF powstają w unikalnym procesie kreacji. Tworzenie i umarzanie ETF odbywa się pomiędzy emitentem a biurami maklerskimi lub instytucją zwaną authorized participant. ETF wpływa istotnie na funkcjonowanie rynków kapitałowych. Świadczą o tym spektakularne wzrosty aktywów zarządzanych przez fundusze ETF. Popularność ETF jest wypadkową ich elastyczności oraz połączenia łatwej dywersyfikacji, niskich kosztów, efektywności podatkowej charakterystycznych dla funduszy indeksowych z cechami akcji, jak zlecenia limitowane czy krótka sprzedaż. Duża grupa instrumentów ETF pozwala budować portfolio inwestycyjne z aktywów krajowych i międzynarodowych, wartościowych i o dużym potencjale wzrostu, o dużej kapitalizacji albo o małej kapitalizacji, w całe sektory albo tylko w wybrane branże, w instrumenty o stałym dochodzie bądź instrumenty alternatywne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: