Object structure
Title:

Uwarunkowania rozwoju kapitału intelektualnego w kontekście sytuacji sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Determinants of development of intellectual capital in the context of financial condition of self-government entities

Creator:

Wosiek, Małgorzata

Subject and Keywords:

usługi społeczne ; samorząd terytorialny ; kapitał intelektualny ; social services ; local self-government ; intellectual capital

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 258-274

Abstrakt:

Celem opracowania jest wskazanie skutków pogarszającego się stanu finansów publicznych i wpływu tego zjawiska na zdolność do realizacji zadań społeczno-gospodarczych przez samorządy terytorialne (gminy, powiaty, województwa). Uwagę skoncentrowano na działaniach, które tworzą przestrzeń do rozwoju kapitału intelektualnego lokalnych społeczności - usługach społecznych (oświata, ochrona zdrowia, kultura) oraz aktywności inwestycyjnej. Rozważania prowadzono w kontekście hipotezy badawczej, że wydatki ukierunkowane na rozwój kapitału intelektualnego z różną wrażliwością reagują na obniżający się potencjał wydatkowy samorządów. Wnioskowanie przeprowadzono w oparciu o analizę dynamiki oraz struktury dochodów i wydatków budżetowych oraz poziomu zadłużenia samorządów w latach 2007-2011 na tle tendencji obserwowanych po 1999 r. Narastający w latach 2007-2011 dług i deficyt finansów publicznych znalazł swoje odbicie w obniżeniu potencjału wydatkowego samorządów terytorialnych oraz we wprowadzeniu dodatkowych, systemowych utrudnień w realizacji zadań społeczno-gospodarczych przez te jednostki. Cięcia dotknęły także działań wspierających rozwój kapitału intelektualnego lokalnych społeczności. Największe oszczędności poczyniono, co prawda, w wydatkach kulturalnych, o drugoplanowym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju lokalnego. W sferze usług społecznych obawy budzi jednak skala redukcji wydatków prorozwojowych - przeszło dwukrotnie wyższa w porównaniu ze zmianami ogólnych wydatków inwestycyjnych. Relatywnie największą odpornością na obniżenie dochodów wykazały się wydatki oświatowe. W ich przypadku ujawnia się jednak problem swoistej bezradności w racjonalnym kształtowaniu ich struktury. Zjawiska te są właściwe dla wszystkich szczebli administracji samorządowej. W istniejących warunkach samorządy terytorialne powinny szukać realnego rozwiązania problemu nie tyle w redukcji prorozwojowych wydatków inwestycyjnych, ile w funkcjonalizacji wydatków bieżących.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: