Object structure
Title:

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na zmiany w sposobie działania małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Impact of European Union funds on the changes in the activities of small and medium enterprises in Wielkopolska

Creator:

Mikołajczak, Paweł

Subject and Keywords:

fundusze strukturalne ; inwestycje ; przedsiębiorstwo ; konkurencyjność ; European funds ; investments ; enterprise ; competitiveness

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 181-190

Abstrakt:

W opracowaniu starano się przedstawić wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w sposobie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystanie funduszy strukturalnych ukierunkowanych na wybrane cele i skuteczność ich zaangażowania w różne działania realizowane przez MŚP z uwzględnieniem ich zakresu i profilu działania stanowić będzie cel prezentowanego opracowania. Przedmiotem rozważań są podmioty gospodarcze, które dokonały inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich. Analiza empiryczna oparta została na wynikach badania ankietowego obejmującego 110 firm należących do sektora MŚP, działających na obszarze województwa wielkopolskiego. Materiał empiryczny obejmuje podmioty funkcjonujące na terenie województwa wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie ze wspomnianego funduszu w programowaniu 2004-2006. Badanie zostało przeprowadzone wśród 52 podmiotów małych i 58 średnich. Czasookres badań obejmuje lata 2000-2007, czyli uwzględnione zostały fundusze przedakcesyjne (2000-2004), a także strukturalne (2004-2006) oraz okres ich rozliczenia. Na podstawie dokonanych analiz wykazano m.in., iż głównymi podmiotami będącymi beneficjentami środków europejskich były spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Badania empiryczne wskazują silną aktywność przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie korzystania z funduszy strukturalnych UE. Wykazano również, iż inwestycje realizowane przez polskie małe i średnie firmy przede wszystkim dotyczą zakupu maszyn i urządzeń technicznych służących do umocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: