Object structure
Title:

Rolnictwo polskie w warunkach Unii Europejskiej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Polish agriculture in the European Union conditions

Creator:

Kapusta, Franciszek

Subject and Keywords:

adaptacja ; rolnictwo ; miejsce ; rola ; pozycja ; polityka ; adaptation ; agriculture ; space ; position ; politics

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 143-162

Abstrakt:

Rolnictwo jest chronologicznie pierwszą zorganizowaną formą działalności człowieka i we wszystkich krajach ze względu na dostarczane dobra oraz spełniane funkcje w ekosystemie odgrywa szczególną rolę. We wszystkich państwach przechodzi różnorodne przemiany. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusza proces adaptacyjny naszego rolnictwa do warunków unijnych, gdzie funkcjonuje Wspólna Polityka Rolna. Polityka rolna Unii Europejskiej przeszła ewolucję od popierania rozwoju produkcji do kształtowania pożądanego poziomu spożycia, dochodów rolników oraz ekosystemów. W opracowaniu dokonano analizy zarówno ewolucji polityki rolnej mającej wpływ na nasze rolnictwo, jak również jego przemiany na tle rolnictwa innych państw Unii. Obserwuje się zmniejszanie się udziału rolnictwa w użytkowanych czynnikach produkcji i wytwarzanej produkcji globalnej oraz dodanej, natomiast niezmiennie rośnie jego rola w zaspokajaniu podstawowych potrzeb człowieka - wyżywieniu i w ekosystemie. Polska pod względem powierzchni i ludności w Unii Europejskiej zajmuje 6. miejsce. Pozycja rolnictwa polskiego jest jednak wyższa, a w niektórych produktach zajmuje nawet pierwszą pozycję. Zajmowana pozycja nie jest jednak stała: obserwuje się wzrost i obniżanie się pozycji Polski w rankingach. W gospodarce Polski zmieniają się miejsce i rola rolnictwa. Maleje udział rolnictwa pod względem: użytków rolnych w ogólnej powierzchni kraju, czynnych zawodowo w rolnictwie, wartości środków trwałych brutto, nakładów inwestycyjnych produkcyjnych oraz produkcji globalnej, natomiast zwiększa się udział rolnictwa w krajowej wartości dodanej i eksporcie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: