Object structure
Title:

Teoria wyboru konsumenta w świetle ekonomii behawioralnej - wybrane zagadnienia

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Consumer choice theory in the context of behavioural economics - chosen aspects

Creator:

Brzezicka, Justyna

Subject and Keywords:

ekonomia behawioralna ; teoria wyboru konsumenta ; efekt rygla ; behavioural economics ; theory of Consumer Choice ; bolt effect

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 64-75

Abstrakt:

W artykule zostały przybliżone zagadnienia związane z teorią wyboru konsumenta w odniesieniu do ekonomii behawioralnej, wyjaśniono w nim znaczenie ekonomii behawioralnej (nauki o zachowaniach ekonomicznych) wobec zagadnień wyboru ekonomicznego dokonywanego przez konsumenta i podkreślono zjawisko komplementarności obu dziedzin. Ponadto podjęto próbę teoretycznego wyjaśnienia efektu rygla w mikroekonomii poprzez wykorzystanie narzędzi proponowanych przez ekonomię behawioralną (EB). W tym celu wykorzystano m.in. zjawisko ograniczonej racjonalności, alternatywny model wyboru, jakim jest teoria perspektywy i jej implikacje, oraz efekty ramowania i kotwiczenia zaczerpnięte z nauk behawioralnych. Zastosowanie ekonomii behawioralnej w teorii wyboru konsumenta to naturalne rozwinięcie obu dziedzin, które w odmienny sposób opisują te same problemy - kwestie wyborów i decyzji podejmowanych przez konsumenta. Klasyczna teoria wyboru konsumenta poprzez ekonomiczną logikę pomija psychologiczne aspekty wyboru związane z ułomnością ludzkiej natury w obliczu problemu decyzyjnego. Natomiast ekonomia behawioralna, skupiając się na szeroko rozumianym zachowaniu, podkreśla znaczenie wymienionych aspektów i tłumaczy je, wychodząc poza schemat cena-wybór-dochód. EB duże znaczenie eksplanacyjne zawdzięcza także odejściu od uproszczonego modelu homo oeconomicus - prezentuje sylwetkę konsumenta, którym kierują również pobudki pozaekonomiczne. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że wykorzystanie ekonomii behawioralnej zwiększa możliwości wyjaśnienia zagadnień, o których ekonomia głównego nurtu nie traktuje lub uznaje je za mniej istotne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: