Object structure
Title:

Struktura oraz dynamika zmian bezrobocia w Polsce w latach 1990-2010

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The structure and dynamics of unemployment changes in Poland in 1990-2010

Creator:

Podogrodzka, Małgorzata

Subject and Keywords:

rynek pracy ; stopa bezrobocia ; jakość osób bezrobotnych ; labour market ; unemployment rate ; quality of the unemployed

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19), s. 114-125

Abstrakt:

Od początku lat 90. zjawisko bezrobocia znajduje się w centrum zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Celem artykułu jest jego opis według wybranych charakterystyk społeczno-demograficznych (ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, uprzednio zajmowany status na rynku pracy, prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych) oraz zmiennych ukazujących jego wewnętrzną stabilność (strumienie napływu i odpływu do/z bezrobocia, czas przebywania w tej populacji). Interesuje nas poziom oraz natężenie zmian w czasie tych charakterystyk oraz ich wpływ na zmienność natężenia bezrobocia w badanym okresie. Analiza ta pozwoli na weryfikację następujących hipotez badawczych: w ostatnich dwóch dekadach zmienne opisujące natężenie i strukturę bezrobocia charakteryzowały się podobnym kształtem przebiegu oraz obserwowana w badanym okresie zmienność poziomu bezrobocia wynikała głównie ze zmieniającego się w niej udziału osób bezrobotnych pozbawionych prawa do zasiłku. W ocenie wpływu tych cech na niestabilność natężenia bezrobocia wykorzystano liniową funkcję regresji, którą wyznaczono dla każdej z tych zmiennych osobno. Mając informację o stopniu dopasowania danych empirycznych do funkcji teoretycznej, oceniono wpływ każdej z nich na tę zmienność. Informacje wykorzystane w analizie pochodzą z rejestracji bieżącej prowadzonej przez urzędy pracy. Przeprowadzone rozważania nie potwierdziły przyjętych w analizie tez. Dla większości charakterystyk opisujących populację bezrobotnych ich kształt przebiegu w czasie istotnie różnił się od poziomu (natężenia) bezrobocia, a największy wpływ na jego zmienność w badanym okresie miał udział bezrobotnych z młodszych grup wieku, relatywnie słabo wykształconych i nieradzących sobie na nieustannie zmieniającym się rynku pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: