Object structure
Title:

Innowacyjność i konkurencyjność IOB jako stymulant rozwoju woj. warmińsko-mazurskiego

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Innovation and competitiveness of business environment as a stimulant of development of Warmia and Mazury

Creator:

Wojarska, Magdalena ; Marks-Bielska, Renata ; Babuchowska, Karolina

Subject and Keywords:

instytucja otoczenia biznesu (IOB) ; Regionalny System Usług ; układ instytucjonalny rozwoju regionalnego ; business environment institutions (BEI) ; Regional System of Service ; institutional system of regional development

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19), s. 103-113

Abstrakt:

Głównym celem badań była diagnoza sytuacji kluczowych instytucji otoczenia biznesu (IOB) woj. warmińsko-mazurskiego w kontekście ich innowacyjności i konkurencyjności, a także charakterystyka działań podejmowanych przez samorząd woj. warmińsko-mazurskiego w zakresie wzmacniania potencjału i siły oddziaływania IOB. Na potrzeby badań przyjęto, że instytucje otoczenia biznesu to instytucje non-profit, a więc podmioty działające nie dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe. Jednostki te mają bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do realizacji usług na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Otoczenie biznesu stanowią różne kategorie podmiotów, m.in.: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki szkoleniowo-doradcze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności: centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe odgrywające rolę centrów, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (do których są zaliczane inkubatory przedsiębiorczości i inkubatory technologiczne, centra lub parki naukowo-technologiczne itp.), fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. W trakcie procedury określania próby badawczej zidentyfikowano 126 instytucji otoczenia biznesu prowadzących działalność na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, z czego 54 odpowiedziały na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Zebrany w ten sposób materiał empiryczny poddano analizie metodą sumy punktów, dzięki czemu udało się wyodrębnić instytucje kluczowe z punktu widzenia ich innowacyjności i konkurencyjności. Wybrana grupa instytucji charakteryzowała się zróżnicowanym składem pod względem zarówno formy prawno-organizacyjnej, jak i rodzaju aktywności. Z badań wyłania się obraz sceptycznego podejścia do innowacji, co uzasadnia działania podejmowane przez samorząd województwa w zakresie budowania Regionalnego Systemu Usług.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: