Object structure
Title:

Prywatyzacja stacjonarnej pomocy społecznej jako wyzwanie wobec procesu starzenia się ludności w Polsce

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Privatization of residential care facilities as a challenge to the process of population ageing in Poland

Creator:

Jurek, Łukasz

Subject and Keywords:

prywatyzacja ; domy pomocy społecznej ; demograficzne starzenie ; privatization ; residential care facilities ; population ageing

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 1 (18), s. 116-127

Abstrakt:

Proces demograficznego starzenia stanowi istotne wyzwanie dla społeczeństwa polskiego. Jedną z jego konsekwencji jest wzrost liczby tzw. sędziwych starców, którzy z powodu obniżonej sprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, przez co wymagają długotrwałej opieki. W niniejszym artykule obiektem badawczym jest stacjonarna pomoc społeczna. W obliczu starzenia się ludności będzie ona wymagać radykalnych przeobrażeń strukturalnych. Spodziewany wzrost popytu na usługi opiekuńcze wymusi w przyszłości konieczność zarówno ilościowego, jak i jakościowego rozwoju tego sektora. Stacjonarna pomoc społeczna w Polsce jest "przepaństwowiona", co utrudnia należyty jej rozwój. Za główny cel niniejszego artykułu przyjęto przedstawienie prywatyzacji jako jednej z metod usprawnienia tego obszaru i dostosowania go do wyzwań wynikających z dokonujących się przeobrażeń demograficznych. Zaznaczyć należy, że prywatyzacja, mimo że wzbudza wiele obaw i kontrowersji, jest zgodna z ogólnym trendem reform państwa opiekuńczego. W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych, które zostały przeprowadzone w dolnośląskich domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. Na ich podstawie można stwierdzić, że preferencje respondentów wobec organizacji publicznych, społecznych i komercyjnych są mocno zróżnicowane. Uważają oni, że prowadzenie domów pomocy społecznej powinno być zdecydowanie domeną państwa. Wśród części z nich silnie utrwalone jest negatywne wyobrażenie o działalności komercyjnej i społecznej. Z drugiej jednak strony większość respondentów przyznała, że nie jest dla nich istotne, przez jaki podmiot prowadzona jest placówka, w której sami mieszkają

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; Ekonomia = Economics, 2012, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: