Object structure
Title:

Trudności polskiej drogi do strefy euro wobec zjawisk kryzysowych w gospodarce europejskiej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The problems of Polish road to the euro zone in the face of crisis phenomena in European economy

Creator:

Michalczyk, Wawrzyniec

Subject and Keywords:

strefa euro ; kryzys gospodarczy ; integracja walutowa ; euro zone ; economic crisis ; monetary integration

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 1 (18), s. 62-75

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów wpływu zjawisk kryzysowych w gospodarce europejskiej na proces integracji walutowej Polski ze strefą euro. W pierwszej części przedstawiono podstawowe uwarunkowania wynikające z problemów z równowagą finansów publicznych w krajach UE i coraz bardziej negatywnego postrzegania strefy euro przez władze i społeczeństwo, w drugiej pokrótce zaprezentowano efekty analizy kilku najważniejszych wskaźników determinujących stopień konwergencji polskiej gospodarki względem obszaru euro oraz wypełniania w tym kontekście warunków optymalnego obszaru walutowego. Jako metody badawcze wykorzystano powszechnie stosowaną w naukach ekonomicznych metodę analizy danych statystycznych oraz w niewielkim zakresie analizę literatury. Pojawiające się od pewnego czasu negatywne zjawiska w gospodarce światowej sprawiły, że polska droga do strefy euro stała się trudniejsza. Nierównowagi fiskalne i znaczny wzrost oprocentowania papierów wartościowych emitowanych przez kraje należące do obszaru wspólnego pieniądza oraz wykazana niewielka odporność unii walutowej na ogólnoświatową recesję wydają się sprawiać, że postrzeganie procesu integracji monetarnej w Europie przez polskie społeczeństwo jest coraz mniej pozytywne. Dodatkowy problem stanowią przeszacowania wartości wskaźników decydujących o możliwości wypełnienia kryteriów konwergencji i warunków optymalnego obszaru walutowego. W tej sytuacji polska akcesja do strefy euro może tracić swój korzystny wydźwięk. Skalę pesymizmu w tym zakresie zwiększają obserwowane coraz większe trudności z opanowaniem przez władze sytuacji na europejskich rynkach finansowych oraz pojawiające się co pewien czas propozycje rekonstrukcji obszaru wspólnego pieniądza

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; Ekonomia = Economics, 2012, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: