Object structure
Title:

Analiza wpływu cen aktywów na politykę pieniężną w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

An Analysis of the Impact of Asset Prices on Monetary Policy in Poland

Creator:

Kurach, Radosław ; Stelmach, Jerzy

Subject and Keywords:

polityka monetarna ; ceny aktywów ; GMM ; funkcja reakcji banku centralnego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 64, s. 86-96

Abstrakt:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest empiryczna analiza wpływu cen wybranych aktywów na politykę pieniężną w Polsce. W tym celu została wykorzystana funkcja reakcji banku centralnego z mechanizmem wygładzania zmian stóp procentowych rozszerzona o dwie zmienne wyrażające wahania cen aktywów finansowych i niefinansowych (WIG oraz średnia cena transakcyjna 1 m2 lokalu mieszkalnego). Jako metodę estymacji przyjęto Uogólnioną Metodę Momentów (GMM). Wyniki badania wskazują na brak wpływu cen wybranych aktywów na kształtowanie się stóp procentowych w Polsce w analizowanym okresie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 64 ; Ekonomia, vol. 1 ; Stosunki międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: