Object structure
Title:

Wybrane zagadnienia integracji nowych państw członkowskich ze strefą euro

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected Issues Concerning the Integration of the New Member States in the Euro Area

Creator:

Borowiec, Jan

Subject and Keywords:

integracja europejska ; europejska unia walutowa ; strefa euro ; kryteria optymalnych obszarów walutowych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72, s. 89-107

Abstrakt:

Nowe państwa członkowskie mają obowiązek przyjęcia wspólnej waluty europejskiej. W odróżnieniu od Traktatu z Maastricht, traktaty akcesyjne nie określają ram czasowych procesu ich integracji ze strefą euro. Członkostwo w europejskiej unii walutowej nie jest jednak możliwe bez spełnienia wszystkich warunków ustalonych Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z procesem integracji nowych państw członkowskich ze strefą euro. Dotyczą one nie tylko gospodarczej i prawnej konwergencji wymaganej Traktatem, lecz również istotnych z punktu widzenia kraju przystępującego do strefy euro kryteriów optymalnych obszarów walutowych, takich jak: synchronizacja cykli koniunkturalnych, symetria szoków makroekonomicznych, stopień otwarcia gospodarki, specjalizacja handlu, finansowa integracja i elastyczność rynków pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72 ; Ekonomia, vol. 2 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: